Marcus 10,32-45

Vertaling

32
Zij waren onderweg, opgaand naar Jeruzalem.
Jezus ging voor hen uit,
en zij waren verschrikt
en zij die volgden waren bevreesd1
Hij nam de twaalf weer apart
en begon2 hen te zeggen wat hem zou overkomen.
33
Zie, wij gaan op naar Jeruzalem
en de mensenzoon zal overgeleverd worden aan de hogepriesters en de schriftgeleerden
en zij zullen hem ter dood veroordelen
en hem aan de volken overleveren
34
en die zullen hem bespotten
en hem bespuwen
en hem geselen
en doden,3
maar na drie dagen zal hij opstaan.
 
35
Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeüs kwamen naar hem toe
en zeiden tegen hem:
Meester,
wij willen dat u voor ons doet wat wij u vragen.
36
Hij zei tegen hen:
Wat willen jullie dat ik voor jullie doe?
37
Zij weiden tegen hem:
Geef dat wij in uw heerlijkheid gezeten zijn, de één aan uw rechterzijde, de ander aan uw linkerzijde.
38
Maar Jezus zei tegen hen:
Jullie weten niet wat je vraagt.
Kunnen jullie de beker drinken die ik zal drinken,
of met de doop gedoopt worden waarmee ik gedoopt zal worden?
39
Zij zeiden tegen hem:
Dat kunnen wij!
Maar Jezus zei tegen hen:
De beker die ik zal drinken zullen jullie drinken
en met de doop waarmee ik gedoopt zal worden zullen jullie gedoopt worden.
40
Maar het staat niet aan mij het zitten aan mijn rechter- of linkerzijde te geven;
(dat is) voor degenen voor wie het gereed gemaakt is.4
41
Toen de tien5 (anderen, dit) hoorden, werden ze boos over Jakobus en Johannes.
42
Jezus riep hen bij zich en zegt tegen hen:
Jullie weten dat zij die als heersers over de volken gelden, hen onderdrukken
en dat de groten onder hen hun macht over hen misbruiken.
43
Maar zo is het bij jullie niet.
Wie bij jullie groot wil zijn, moet jullie dienaar zijn,
44
en wie van jullie de eerste wil zijn, moet de slaaf van allen zijn.
45
Want ook de mensenzoon kwam niet om gediend te worden
maar om te dienen
en zijn leven te geven als losprijs voor velen6 .

Noten

  1. NBV voegt “hen” toe als object; maar “volgen” in Mc. heeft bijna altijd Jezus als object, behalve 9:38 en 3:7(?)↩︎
  2. “begon” wellicht pleonasme o.i.v. Aramees↩︎
  3. Nb. zevenvoudig handelen aan hem↩︎
  4. nl. door God; pas. divinum↩︎
  5. “tien” hier handhaven, vgl. “twaalf” in vs.32↩︎
  6. of: als prijs om velen los te kopen. BD↩︎
Scroll naar boven