Verkoop al wat je hebt

Vertaling

17
Toen hij zijn weg vervolgde1
kwam iemand op hem af gerend.
Hij knielde voor hem en begon hem te vragen:
Goede meester,
wat moet ik doen
om het eeuwige leven te beërven?
18
Jezus zei hem:
Waarom noem je mij goed?
Niemand is goed behalve de éne, God2 .
19
Je kent de geboden3 :
je zult niet moorden
je zult geen overspel plegen
je zult niet stelen
je zult geen vals getuigenis afleggen
je zult niemand4 te kort doen5
eer je vader en je moeder.
20
Hij zei hem:
Meester,
dat alles heb ik bewaakt vanaf mijn jeugd.
21
Jezus keek hem aan en kreeg hem lief6 .
Hij zei hem:
Eén ding ontbreekt je:
ga heen, verkoop al wat je hebt
en geef het aan [de] armen.
Je zult (dan) een schat in de hemel hebben.
Kom dan hier en volg mij.
22
Zijn gezicht betrok7 bij dat woord
en bedroefd ging hij weg,
want hij had veel bezittingen.
23
Jezus kijkt om zich heen en zegt tegen zijn leerlingen:
Hoe moeilijk zullen zij die vermogen hebben ingaan in het koninkrijk van God.
24
De leerlingen raakten verbaasd8 over zijn woorden.
Opnieuw reageert Jezus en zegt hen:
Kinderen
hoe moeilijk is het om het koninkrijk van God in te gaan.
25
Makkelijker is het
dat een kameel door [het] oog van [de] naald gaat
dan dat een rijke ingaat in het koninkrijk van God
26
Buitengewoon ontzet zeiden zij tegen elkaar:
Wie kan dan gered worden?
27
Jezus ziet hen aan en zegt:
Bij mensen is dat onmogelijk
maar niet bij God.
Want alles is mogelijk bij God.
28
Petrus nam het woord en zei9 :
Zie, ~wij~ hebben alles verlaten
en ~zijn~ U gevolgd.
29
Jezus zei:
Voorwaar, ik zeg jullie,
er is niemand die huis
of broers, of zussen
of moeder, of vader, of kinderen
of akkers verlaat
om mij of om het evangelie
30
die niet het honderdvoudige ontvangen zal,
nu, in deze tijd,
huizen
en broers en zussen
en moeders en kinderen
en akkers
met vervolging10
en in de komende eeuw
eeuwig leven.
31
Maar veel eersten zullen laatsten zijn
en [de] laatsten eersten.
 

Noten

  1. letterlijk: toen hij uittrok op de weg↩︎
  2. vgl. Deu 6:4 LXX↩︎
  3. vgl. Exodus 20,12-26. Opvallend is dat de volgorde gewijzigd wordt – het eren van vader en moeder verschuift naar het eind↩︎
  4. letterlijk: niet↩︎
  5. De NBV kiest hier wat eenzijdig voor ~bedriegen~. ~Apostereo~ komt in de de Tien Woorden (LXX) oorspronkelijk niet voor. Blijkbaar moet dit werkwoord het ‘niet begeren’ van Exodus 20:17 samenvatten. In LXX wordt het werkwoord gebruikt voor ’te kort doen’, ‘iemand iets onthouden’ – doorgaans betreft het dan ~de arme~ die te kort wordt gedaan.↩︎
  6. ‘Jezus keek hem liefdevol aan’ (NBV) is te zwak↩︎
  7. Het werkwoord kan ook worden gebruikt om aan te geven dat de lucht betrekt↩︎
  8. NBV ‘schrokken’, maar de schrik komt pas in vs. 26↩︎
  9. letterlijk: begon tot hem te zeggen↩︎
  10. letterlijk ‘vervolgingen’↩︎
Scroll naar boven