Doelstelling

De Dirk Monshouwer Stichting voor Bijbelse Theologie, Exegese en Liturgie is opgericht in 2001 en draagt de naam van de in 2000 overleden theoloog, predikant en bijbelwetenschapper dr. Dirk Monshouwer. Dirk Monshouwer was predikant in Hoevelaken.

De Stichting stelt zich ten doel ‘Het vervaardigen en doen vervaardigen van bijbelvertalingen ten dienste van eredienst en leerhuis’. Daarmee wordt het werk voortgezet waar Dirk Monshouwer zich vele jaren en op tal van manieren voor heeft ingezet. Het is de overtuiging van de Stichting dat met het tot stand komen van de Nieuwe Bijbelvertaling in 2004 en met het verschijnen van de Naardense Bijbel in datzelfde jaar het eindpunt van alle vertaalarbeid geenszins bereikt is. Integendeel, zij beschouwt deze nieuwe vertalingen als een welkome stimulans om de eigen vertaalarbeid van dienstdoende predikanten en anderen te bevorderen. Daaraan ligt de overtuiging én de ervaring ten grondslag dat voor actuele prediking actueel vertaalwerk een noodzakelijke voorwaarde is. Daarenboven verschaft de gedurige omgang met de grondtalen van de Heilige Schrift een vreugde zonder welke de prediking verdort en verdoft en het leerhuis verkommert.

De Stichting wil door middel van haar website dit vertaalwerk stimuleren, maar ook de discussie daarover mogelijk maken en bevorderen. Daartoe is de site interactief opgezet. Ieder die mee wil doen kan zich, na een eenvoudige aanmeld­procedure, mengen in het gesprek.

De Stichting heeft twee vertaalteams, één voor het Oude en één voor het Nieuwe Testament,  die voor elke zondag werkvertalingen leveren. Daarbij is het Oecumenisch rooster De Eerste Dag het uitgangspunt. De vertalingen proberen zo dicht mogelijk bij de grondtekst en bij het idioom van het Bijbels Hebreeuws en Grieks te blijven. Anderzijds is goede voorleesbaarheid in kerkdienst en leerhuis een noodzakelijke voorwaarde. Dat is de blijvende spanning en uitdaging van het vertaalwerk. Ook dit vertaalwerk is dus nooit af. Het aardige van een interactief medium als deze website is dat daardoor het voorlopige karakter van elke vertaling geïllustreerd wordt. Het kan en moet steeds anders en beter. Op de site zullen de vertalers, waar mogelijk, het gesprek met andere vertalingen (NBV, Naarden) nadrukkelijk aangaan.

Er wordt naar gestreefd dat deze vertalingen ruim van tevoren beschikbaar zijn. De vertalingen zijn te vinden aan de hand van een kalender. Het is de bedoeling dat de lezers / gebruikers van de site zelf ook teksten en commentaar kunnen toevoegen. De discussie zal gaan over de taalkundige analyse, historische of literaire context, leesbaarheid, ethische aspecten en overige exegetische notities. Wanneer u deel wilt nemen aan het vertaalwerk van één van beide teams, neemt u dan contact op met het bestuur van de Stichting (zie colofon).

Bij het dragen van de kosten voor de leerstoel ontvangt de Dirk Monshouwer Stichting een substantiële bijdrage van de VU-vereniging. Meer informatie over de vereniging en zijn activiteiten vindt u op de website van de VUvereniging.

Scroll naar boven